Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na reklamace náhradních dílů prodaných společností

Zdeněk Hemala – Auto Hemala,
IČ: 12312479, se sídlem Loděnická 1000, 691 23 Pohořelice (dále jako „prodávající“). Reklamace vozidel prodaných prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními servisní/záruční knížky daného vozidla.

  1. Záruka za jakost
1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy věc převzal:

1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal;

1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Případné poškození zaznamenat v přepravním listu.

  1. Způsob uplatnění reklamace
2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně.

2.3 Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

2.4 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu.

2.5 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

2.6 Kupující je při reklamaci náhradního dílu (namontovaného prodávajícím nebo prodaného přes pult) povinen přistavit nebo zpřístupnit celé vozidlo (k posouzení funkčnosti náhradního dílu prodávajícím, případně dodavatelem/výrobcem náhradního dílu) a pro kontrolu stavu vozidla a způsobu montáže zakoupeného náhradního dílu.

  1. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
3.1 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě.

3.2 Záruční lhůta činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.3 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.4 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.5 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dní. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady a požadovaný způsob jakým bude kupující informován o vyřízení. Reklamace a odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. Způsob vyřízení reklamace a dobu trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.6 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží (nebo jeho části) neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

  1. Výjimky z odpovědnosti za vady
4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, nedbalostí, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5 mechanické poškození zboží;

4.1.6 vada vzniklá neodbornou instalací, zacházením, obsluho, zanedbáním péče o zboží, zejména pak nedodržení montážního a technologického postupu a technických informací vydaných výrobcem. Pro skupinu FCA jsou tyto technické informace veřejně přístupné na odkazu: https://www.technicalinformation.fiat.com/tech-info-web/web/index.do ;

4.1.7 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.8 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými či mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

4.1.9 poškození v důsledku vyšší moci.